Menu
Topografia - orien­tá­cia v teréne

Topografia - orien­tá­cia v teréne

Táto náučná časť je určená v pre­važ­nej miere pre záchra­nár­ske tímy, out­do­oro­vých nad­šen­cov, mili­tary air­soft a paint­bal­lové teami a všet­kých ľudí čo sa často a radi pohy­bujú v prí­rode a chcú vždy tra­fiť do svojho cieľa.

Nápl­ňou topo­gra­fic­kých kur­zov je :

  • výučba k základ­ným dru­hom máp a mapo­vých zna­čiek: základné typy a mierky máp, obsa­hová náplň topo­gra­fic­kých máp, mate­ma­tické prvky, polo­ho­pisný obsah máp, pevné body, sídla, prie­my­sel, želez­nice, komu­ni­ká­cie, vod­stvo a pomocné prvky
  • práca s mapou: orien­tá­cia v teréne s mapou, urče­nie vlast­ného sta­no­višťa, vzdia­le­nosti, súrad­nic, práca s buzolou
  • určo­va­nie azi­mutu na mape
  • práca s mapou a GPS zariadeniami
  • urče­nie sve­to­vých strán pomo­cou prí­rod­ných úkazov, hviezd, slnka, hodi­niek a iných prí­rod­ných elementov

Cieľom topo­gra­fic­kých kur­zov je :

  • zís­ka­nie vedo­mostí pri určo­vaní polohy a trasy pomo­cou máp, elek­tro­nic­kých zaria­dení GPS a prí­rod­ných elementov

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest