Menu
PANTERS Survival Academy GO - BAG Kurz prežitia

PANTERS Survival Academy GO - BAG Kurz prežitia

Základné informácie

Slovo pre­žiť môžme defi­no­vať via­ce­rými ter­mínmi, ale pod­stata  je rov­naká - zostať na žive, nepod­ľa­hnúť panike, pre­mýš­ľať a bojo­vať až do konca. Váš tré­ning pre­ži­tia bude podobný, ako príp­rava špeciál­nych jed­no­tiek a let­cov, s kto­rou sa stre­tá­vame v doku­men­tár­nych fil­moch, ktoré  sú súčas­ťou ich výcviku a služby v ozb­ro­je­ných zložkách.
Naučíme Vás ako pre­žiť v našich zeme­pis­ných pod­mien­kach, a ako využiť prí­rodu vo svoj prospech.
 

Pre koho je určená PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG ?

Odpo­veď je jed­no­du­chá - pre všet­kých čo chcú PREŽIŤ. Naša Aka­dé­mia Vás pri­praví na nástrahy, ktoré môžu čakať všade okolo Vás ( turis­tika, havá­ria doprav­ného pros­triedku, prí­rodná kata­strofa, šport ). Naučíme Vás rie­šiť akú­koľ­vek vznik­nutú situ­áciu z oblasti pre­ži­tia, od základ­ných tech­ník až po naplá­no­va­nie bez­peč­ného návratu do civilizácie.

Rozdelenie kurzov 

KURZ PREŽITIA Level 1 - kurz určený pre začia­toč­ní­kov

 • V trvaní 8 hodín
 • Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
 • Zís­ka­nie pit­nej vody z dostup­ných zdro­jov v prí­rode, fil­trá­cia a úprava vody
 • Zís­ka­va­nie potravy z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  ( lov, pasce, zber )
 • Založenie ohňa rôznymi spôsobmi, typy ohňov na rôzne použitie
 • Príprava vlastného prístrešku a príprava jedla počas činnosti na základni
 • Liečivé rastliny a ich použitie

KURZ PREŽITIA Level 2 - určený pre pokro­či­lých účastníkov

 • V trvaní 48 hodín
 • Spočíva v praktickej činnosti jednotlivcov. Prenocovanie vo voľnej prírode 
 • Stratégia a psychológia prežitia v prírode, plánovanie návratu ( prednáška )
 • Orientácia v horskom prostredí : topografia
 • Získanie pitnej vody a jedla z dostupných prírodných zdrojov v priestore ( lov, pasce )
 • Založenie ohňa rôznymi spôsobmi
 • Príprava vlastného prístrešku a príprava jedla počas činnosti na základni
 • Získavanie a výroba nástrojov
 • Ako si vyrobiť a správne používať núdzové zbrane
 • Ako použiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

KURZ PREŽITIA Level 3: určený pre pri­blí­že­nie k rea­lite prežitia

 • V trvaní 48 hodín
 • Pobyt a prenocovanie vo voľnej prírode
 • Stratégia a psychológia prežitia počas kurzu, plánovanie návratu ( prednáška )
 • Orientácia v horskom prostredí : topografia 
 • Získanie pitnej vody a jedla z dostupných prírodných zdrojov v priestore (lov, pasce)
 • Založenie ohňa rôznymi spôsobmi
 • Príprava vlastného prístrešku a príprava jedla počas činnosti na základni
 • Získavanie a výroba nástrojov
 • Improvizované horolezecké techniky, viazanie uzlov
 • Zdravoveda: postupy prvej pomoci, možnosti rizík v horúcom a chladnom prostredí
 • Ako si vyrobiť a správne používať núdzové zbrane
 • Signalizácia — ako na seba upozorniť v núdzi
 • Prekonávanie prírodných prekážok
 • Ako použiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

Tématický zážitok z oblasti prežitia:

Útek

Preži 12hodín v horskom prostredí prenasledovaný skupinou inštruktorov. Tvoja úloha je jednoduchá. Dostať sa do určeného bodu nepozorovane a využiť pri tom všetky svoje zručnosti a skúsenosti.

Operácia Broken Arrow:

Operácia Broken Arrow je airsoftovo taktická – bojová hra, ktorej príbeh sa odohráva v horskom prostredí, kde pri tajnom leteckom cvičení letadla Stealth dôjde k sabotáži jedného z pilotov. Ten chce pri prelete ponad severnú oblasť uvoľniť jadrovú hlavicu čo sa mu aj napokon podarí. Pri dopade hlavica nevybuchne, pretože má bezpečnostnú poistku. Centrála vyšle na miesto kde lietadlo havarovalo špeciálnu vojenskú jednotku, ktorej úlohou je prejsť cez nepriateľské skupiny na územie obsadené napriateľom, nájsť a zneškodniť hlavicu.

PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG Vám ponúka:

 • Odborných inštruktorov v oblasti prežitia, kde všetci majú viac ako 10 rokov profesionálnych skúseností
 • Možnosť kúpiť alebo prenajať výstroj s ktorou budete pracovať
 • Zdravotný dohľad počas celej doby trvania kurzu
 • Certifikáty o absolvovaní kurzu PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG

 

PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG:  súťaže v zručnosti

 • Založenie ohňa a prepalovanie lana:
  Každé družstvo musí v čo najkratšom časovom limite založiť oheň bez použitia zápaliek a zapalovača. Následne musí prepáliť lano upevnené nad ohňom. Pomôcky na založenie ohňa budú k dispozícii, kresadlo, trecí luk ....  
 • Medik skúška:
  Táto disciplína je založená na šikovnosti a skúsenostiach. Tím bude musieť poskytnúť zranenej osobe čo najodbornejšie zdravotné ošetrenie a preniesť ju vlastnými silami a prostriedkami do bezpečia.  
 • Čo nám príroda poskytne:
  Disciplína založená na vlastných poznatkoch a vedomostiach o prírode. Tím bude mať za úlohu v časovom limite 20 minút nazbierať liečivé rastliny a odprezentovať ich použitie inštruktorovi.  
 • Voda:
  Fyzicky náročnejšia disciplína v ktorej bude úlohou tímu preniesť vodu, 2x 20L bandasky po určenej trase v čo najkratšom čase, zapáliť oheň a pripraviť nápoj. 
 • Topografická súťaž:
  V tejto disciplíne bude tím musieť zodpovedať a riešiť 10 otázok z oblasti topografie v čo najkratšom čase.  
 • TOPO Geocaching
  Topografická hra v ktorej celý tím musí prejsť za pomoci mapy a buzoly všetkými stanovišťami v čo najkratšom čase.  

 

Budete unavení, budete špinaví, budete možno aj hladní…

Ale čo je dôležité? TO ČO SA U NÁS NAUČÍTE, VÁM UŽ NIKTO NEZOBERIE.

Facebook Twitter Google+ Pinterest