Menu
P04 Teoreticko praktická príprava k získaniu zbrojného preukazu

P04 Teoreticko praktická príprava k získaniu zbrojného preukazu

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dátum: 2021
Dĺžka kurzu: 6-8hod
Počet inštruk­to­rov: 2
Počet osôb: min: 10; max: 15
Cena kurzu: 89€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

O kurze

Cie­ľom kurzu je odbor­ným a meto­dic­kým sys­té­mom uviesť absol­ven­tov do prob­le­ma­tiky legál­neho vlast­ne­nia a pou­ži­tia strel­nej zbrane. Dôle­ži­tým fak­to­rom kurzu je vybu­do­vať základy bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbra­ňou. Infor­má­cie a zruč­nosti zís­kané kur­zom sa stanú zákla­dom pre zís­ka­nie zbroj­ného pre­ukazu. Tieto zruč­nosti Vám pomôžu zís­kať skú­sení inštruk­tori vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absolventovi zvlášť. Kurz je rozdelený na dve časti prednáška - školiaca miestnosť, streľby - strelnica Považský Chlmec
 

Obsah kurzu

 • Problematika legálneho vlastnenia strelnej zbrane v zmysle zákona SR. 
 • Zákon č. 190/2003 Z.z. o Zbraniach a strelive.
 • Systém a postup ako žiadať o Zbrojný preukaz.
 • Tlačivá a žiadosti na Zbrojný preukaz, ktoré budete potrebovať na Polícii a samotné vyplnenie tlačív spojených so získaním zbrojného preukazu a nákupného povolenia. 
 • Prednáška a diskusia na tému nutná obrana, a krajná núdza. 
 • Základné zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou. 
 • Druhy a typy strelných zbraní a munície. 
 • Základná strelecká príprava. 
 • Základy praktickej streľby. 
 • Teoretická príprava 4hod. 
 • Praktická príprava 2-3hod.
 • V cene kurzu je zahrnuté: prenájom zbraní: ČZ, Glock, 20 ks munície / osoba, školiaca miestnosť, prenájom strelnice, káva, minerálka, všetky potrebné tlačivá.
 • Certifikát o absolvovaní kurzu.

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Poznám­kový blok a písa­cie potreby (odporúčame)

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Kurzy Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy

V roku 2014 sme vytvo­rili ses­ter­skú firmu Panters Tactical Defense Academy s.r.o. ktorá sa výhradne zaoberá  kom­plex­ným výcvi­ko­vým prog­ra­mom  zame­ra­ným na pou­ži­tie v obranných situ­áciách. Naše kurzy sú roz­de­lené pre ozb­ro­jené zložky, širokú verejnosť ako aj pre ľudí bez zbroj­ného pre­ukazu. V ponuke je mož­nosť širo­kého výberu stre­lec­kých kurzov, kom­plex­ného sys­tému pou­ži­tia tele­sko­pic­kého obušku, pre­pra­co­vaný sys­tém v oblasti pre­ži­tia PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG, topo­gra­fické kurzy a rôzne modifikácie nad­stav­bo­vých kur­zov.
Naším cie­ľom je pri­pra­viť pre Vás vysoko pro­fe­si­onálne kurzy, škole­nia a semi­náre ktoré zabez­pe­čia naši  inštruk­tori, ex — prí­sluš­níci špeciál­nych jed­no­tiek z mini­málne 10 roč­nými prak­tic­kými skú­se­nos­ťami v daných oblas­tiach, ove­re­nými priamo v reál­nych situá­ciách.