Menu
Kurz TRAUMA 1 - Pred­ne­moc­ničná zdra­votná sta­rost­li­vosť / Tak­tické prostredie

Kurz TRAUMA 1 - Pred­ne­moc­ničná zdra­votná sta­rost­li­vosť / Tak­tické prostredie

Základné informácie

Miesto konania: hotel Boboty, Vrátna Dolina
Mož­nosť výuky v jazyku: Slo­ven­ský jazyk, Anglický jazyk
Dĺžka kurzu: 16 hodín (2 dni)
Počet inštruktorov: 2
Certifikát: áno
Počet osôb:min: 10; max: 16
Cena kurzu: 150€
Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Popis kurzu

Pred­ne­moc­ničná sta­rost­li­vosť o osobu s trau­ma­tic­kým pora­ne­ním, základné  tech­niky zvrá­te­nia život ohro­zu­jú­cich sta­vov podľa algo­ritmu MARCH posta­ve­ného na kon­cep­cii TCCC ( Tac­ti­cal Com­bat Casu­alty Care / Sta­rost­li­vosť o rane­ného v bojo­vých pod­mien­kach ). Postupy ošet­re­nia / sta­rost­li­vosti o rane­ného základ­ného kurzu sú  apli­ko­va­teľné na krí­zové situ­ácie civil­ného a tak­tic­kého pro­stre­dia doma a v zahraničí. 

Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený pre členov ozb­ro­je­ných zlo­žiek armády, Polí­cie, mes­tkej polí­cie, záchra­ná­rov RZP, hasi­čov, ale aj pre civilné osoby a zamest­nan­cov  kon­trak­tor­ských firiem pôso­bia­cich v pro­stredí domá­ceho a zahra­nič­ného krí­zo­vého managementu.  

Obsah kurzu

Obsah meto­dic­kej výučby  kurzu začína teore­tic­kou časťou zame­ra­nou na prob­le­ma­tiku zákla­dov  ana­tó­mie a  fyzi­oló­gie  tela potrebné pre pocho­pe­nie prak­tic­kých nácvi­kov jed­not­li­vých tech­ník.
S pou­ži­tím komerč­ných a impro­vi­zo­va­ných pros­tried­kov sa účast­ník naučí základné tech­niky TCCC zame­rané na zástavu krvá­ca­nia, sprie­chod­ne­nie a  zais­te­nie dýcha­cích ciest, ošet­re­nie pne­umo­to­raxu , základné obvä­zové tech­niky, tech­niky sta­bi­li­zá­cie rane­ného , pro­ti­šo­kové opat­re­nia a  mana­ge­ment hypo­ter­mie.
Prak­tická časť je zame­raná na nácvik mode­lo­vých situ­ácii a simu­lá­ciu trau­ma­tic­kých pora­není  v kla­sic­kom pro­stredí ako aj v sťa­že­ných pod­mien­kach so zní­že­nou vidi­teľ­nos­ťou.

  • TCCC  a jed­not­livé fázy
  • postup ošet­re­nia podľa Algo­ritmu MARCH
  • kontrola/zástava krvá­ca­nia
  • sprie­chod­ne­nie a zabez­pe­če­nie dýcha­cích ciest
  • mana­ge­ment trau­ma­tic­kých pora­není  trupu a kon­ča­tín
  • pro­ti­šo­kové opat­re­nia
  • mana­ge­ment hypo­ter­mie
  • doku­men­tá­cia  a tran­s­port  raneného 

Dopo­ru­čené vyba­ve­nie na kurz: tak­tické oble­če­nie, balis­tická ochrana (prilba, vesta pra­covná ) kole­načky, pevná obuv, poznám­kový blok, čelovka, tak­tické doplnky. 


V prí­pade záujmu je nutné uhra­diť 50% zálohu z ceny kurzu t.j. 75€, a to mini­málne 14dní pred ter­mí­nom kurzu.  V prí­pade nedo­sta­ve­nia sa na kurz je záloha nevratná. Dopla­tok vo výške 50% t.j. 75€, sa platí v hoto­vosti na mieste. V cene kurzu je zahr­nuté: pre­ná­jom pries­to­rov, inštruk­tor, certifikát, material.

Facebook Twitter Google+ Pinterest