Menu
Real racing Simulation

Real racing Simulation

RRS (Real racing Simu­la­tion) je sofis­ti­ko­vané zaria­de­nie verne simu­lu­júce reálne sily pôso­biace na vodiča pri jazde v auto­mo­bile. Pocit sku­toč­ného zrých­le­nia, brz­de­nia, pre­nosu váhy a nák­lo­nov v zákru­tách je dosia­hnutý pre­pra­co­va­nými pohybmi.
Zaria­de­nie je v rámci roz­sahu svo­jich pohy­bov schopné nasi­mu­lo­vať pre­ťa­že­nie až do 2 G.
SW pod­poru tvo­ria PC hry, zame­rané na rea­lis­tické pre­ve­de­nie fyzi­kál­neho modelu jed­not­li­vých automobilov. Predná alebo zadná hnaná náprava, prí­padne pohon všet­kých 4 kolies fun­guje presne ako v sku­toč­nosti. SW je upra­vený tak, aby presne kopí­ro­val dáta z hry a pre­ná­šal ich do pohy­bov stroja. Celkový dojem zabez­pe­čujú 3 pohyb­livé tlmiče a otočná základňa, ktorá dokáže roto­vať v uhle až 180 stup­ňov. Simu­lá­tor sa dá naprog­ra­mo­vať podľa žela­nia jazdca od režimu na hra­nie pre deti, po režim pre pro­fe­si­onál­neho pre­te­kára, v kto­rom sú reak­cie stroja tak rýchle a ostré, že je vhodné sa pripútať.

Facebook Twitter Google+ Pinterest