Menu
Bungee running

Bungee running

Chcete otes­to­vať svoju rých­losť a silu? Chcete vyskú­šať a súťa­žiť v dyna­mic­kej disciplíne?Potrebujete atrak­ciu na firemnú akciu?
Bunnge Run­ning je to pravé čo hľadáte!
Máme pre Vás pri­pra­ve­ných až 5 súťaž­ných dráh vhod­ných pre tímové súťaže. Účast­ník súťaže si oble­čie postroj, ku kto­rému sú pri­pev­nené špeciálne elas­tické laná, ktoré sa pri­dá­vajú alebo ube­rajú podľa veku súťa­žia­ceho. Preto je táto akti­vita vhodná pre deti, tak aj pre dospelé osoby. Úlohou súťa­žia­ceho je prejsť čo naj­väč­šiu vzdia­le­nosť, ktorá je meraná. Účast­ník je istený proti spät­nému ťahu lana.

Akti­vita: špor­tová
Potrebný pries­tor: 20x4m
Povrch: tráva, pie­sok
Kapa­cita: min 10, max 250 osôb
K dis­po­zí­cii 5 kompletov

Facebook Twitter Google+ Pinterest