Menu
P08-3 Kurz prežitia Level 3

P08-3 Kurz prežitia Level 3

KURZ PREŽITIA Level 3: určený pre pri­blí­že­nie k rea­lite prežitia

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dĺžka kurzu: 48hod
Počet inštruk­to­rov: 4
Počet osôb: min: 15; max: 25
Cena kurzu: 270€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Obsah kurzu

 • V trvaní  48 hodín
 • Pobyt a pre­no­co­va­nie vo voľ­nej prírode
 • Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia počas kurzu, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
 • Orien­tá­cia v hor­skom pro­stredí :  topo­gra­fia ( čítanie máp )
 • Zís­ka­nie pit­nej vody a jedla z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  v pries­tore (lov, pasce)
 • Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spôsobmi
 • Príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni
 • Zís­ka­va­nie a výroba nástrojov
 • Impro­vi­zo­vané horo­le­zecké tech­niky, viazanie uzlov
 • Zdra­vo­veda: postupy prvej pomoci, mož­nosti rizík v horú­com a chlad­nom pro­stredí,  liečivé
 • Rast­liny a ich použitie
 • Ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane
 • Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi
 • Pre­ko­ná­va­nie prí­rod­ných prekážok
 • Ako pou­žiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech
 • Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát
Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku

Facebook Twitter Google+ Pinterest