Menu
Streľba z praku

Streľba z praku

Streľba z praku je nená­ročná dis­cip­lína, ktorá pre­bieha v exte­ri­éri aj v prí­pade hor­šieho počasia.
Prak je strelná zbraň, ktorá vystre­ľuje pro­jek­tily s využi­tím ľudskej sily. Streľba z praku už dávno nie je len zábava pre mla­dých chlap­cov. Dnes už exis­tuje aj ako samos­tatná špor­tová dis­cip­lína. Moderné praky sa dajú pou­žiť na špor­tovú streľbu na terče ale aj na lov zaja­cov, kačíc, bažan­tov a men­ších dru­hov zvierat.
Ako muní­cia sa pou­ží­vajú oce­ľové guličky alebo riečny štrk.

Facebook Twitter Google+ Pinterest