Menu
Tandemové zoskoky

Tandemové zoskoky

Hľa­dáte pre Vašu firemnú akciu adre­na­lí­nový záži­tok? V našej ponuke náj­dete tan­de­mové zoskoky z výšky 4000m a ďalšie služby, ktoré je možné využiť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

  • Miesto kona­nia: letisko podľa dohody
  • Dátum rea­li­zá­cie: podľa záujmu
  • Počet osôb: podľa záujmu
  • Roz­sah: podľa záujmu

TANDEMOVÝ ZOSKOK
Zoskok s inštruk­to­rom z výšky 4000 m a voľ­ným pádom 50 sekúnd pri rých­losti cca 200 km/h.Teoretická príp­rava cca 15 minút. Po zoskoku každý účast­ník obdrží Cer­ti­fi­kát o absol­vo­vaní tan­de­mo­vého zoskoku.

Zoskok je určený pre osoby od veku 10 rokov a min. výšky 140 cm.

 K zoskoku je možné zabez­pe­čiť nasle­dovné druhy video­záz­na­mov.
1.1. DVD záznam GoPro kame­rou.
Video záznam je rea­li­zo­vaný handy kame­rou, ktorú má na ruke inštruk­tor po celý čas zoskoku (v lie­tadle, vo voľ­nom páde, pri lete na padáku a pri pri­stá­vaní). V cene zoskoku je vyho­to­ve­nie, spra­co­va­nie a zasla­nie DVD poštou.
1.2. DVD + FOTO externý kame­ra­man.
Video­záz­nam spolu s foto­gra­fiami je rea­li­zo­vaný ďalším para­šu­tis­tom — kame­ra­ma­nom, ktorý zachy­táva celý prie­beh zoskoku od príp­ravy, let v lie­tadle, výskok, zoskok voľ­ným pádom až po pri­stá­tie inštruk­tora s pasa­žie­rom. V cene je vyho­to­ve­nie, spra­co­va­nie a zasla­nie DVD poštou.

Facebook Twitter Google+ Pinterest