Menu
O nás

O nás

Firma Daniel Gaš­pa­rík – PANTERS vznikla v roku  2007 zo zame­ra­ním na pre­daj výstroj­ných častí pre ozb­ro­jené a záchranné zložky. Nápad zabez­pe­čo­vať  kva­litnú výstroj pre rôzne zložky vzni­kol z pôso­be­nia  v ozb­ro­je­ných zlož­kách a pri práci ako fil­mový kas­ka­dér, ale aj v osob­nom živote kde som sa často stre­tá­val s prob­lé­mom ohľa­dom nedos­tatku kva­lit­nej výstroje a výzb­roje. Tak vzni­kol pod­net otvo­riť firmu zame­ranú týmto sme­rom, ktorá sa časom roz­ví­jala až do dneš­nej podoby.Na svoje si  samoz­rejme  príde aj verej­nosť v našej kamen­nej pre­dajni v Žiline. V našom sor­ti­mente náj­dete uce­lenú  ponuku od pono­žiek až po tak­tické a bez­peč­nostné dopl­nky.  Našou špecia­li­tou  je eva­ku­ačná bato­žina Bug out Bag. Jej pod­stata spo­číva v tom, že umožní rýchly a čo naje­fek­tív­nejší odchod z domu v prí­pade ohro­ze­nia, alebo nebez­peč­nej situ­ácie — požiar, povo­deň, prí­va­lové dažde, che­mické zamo­re­nie alebo eko­lo­gická kata­strofa. Bug out Bag je okrem vašich skú­se­ností to jediné, čo vám môže v takýchto situ­áciách pomôcť prežiť.

Postu­pom času, sa  vzhľa­dom na zame­ra­nie firmy otvo­rila ďalšia mož­nosť a to posky­to­vať fir­mám out­do­rové firemné akcie zame­rané na pre­ži­tie v prí­rode, topo­gra­fické kurzy a air­sof­tové hry v lese. Naše prog­ramy sú určené pre záži­tok. Našim cie­ľom je naučiť ľudí nové zruč­nosti, poznatky a pri­blí­žiť im prí­rodu. Naša ponuka zahŕňa full ser­visné služby: prog­ram, uby­to­va­nie, cate­ring, odborný lekár­sky dohľad a mnoho ďalšieho. Ponú­kame pre­žiť dob­ro­druž­stvo na pár hodín až po nie­koľko dní podľa žela­nia v pro­stredí krás­nych hôr Slo­ven­ska ale aj kde­koľ­vek v Európe.

 

Ako je dob­rým zvy­kom firma neos­tala  v podobe veľ­ko­ob­chod­ného pre­daja a firem­ných akcií ale v roku 2014 sme vytvo­rili ses­ter­skú firmu Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. ktorá sa výhradne zaoberá  kom­plex­ným výcvi­ko­vým prog­ra­mom  zame­ra­ných na pou­ži­tie v obran­ných situ­áciach. Naše kurzy sú roz­de­lené pre ozb­ro­jené zložky, širokú verej­nosť ako aj pre ľudí bez zbroj­ného pre­ukazu. V ponuke je mož­nosť širo­kého výberu stre­lec­kých kur­zov, kom­plex­ného sys­tému pou­ži­tia tele­sko­pic­kého obušku, pre­pra­co­vaný sys­tém v oblasti pre­ži­tia PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG, topo­gra­fické kurzy a rôzne modi­fi­ká­cie nád­stav­bo­vých kur­zov. Naším cie­ľom je pri­pra­viť pre Vás vysoko pro­fe­si­onálne kurzy, škole­nia a semi­náre ktoré zabez­pe­čia naši  inštruk­tory, ex — prí­sluš­níci špeciál­nych jed­no­tiek z mini­málne 10 roč­nými prak­tic­kými skú­se­nos­ťami v daných oblas­tiach, ove­re­nými priamo v reál­nych situ­áciách. Naše kurzy sú  vedené v jazy­koch anglič­tina, fran­cúz­ština, ruš­tina, slovenčina.

 Rok 2018 je zlomový. Rozšírili sme rady o nových skúsených inštruktorov taktiky a streľby. Pripravili sme nový obsah kurzov.

Facebook Twitter Google+ Pinterest