Menu
P02-1 Základný kurz pou­ži­tia tele­sko­pic­kého obuška

P02-1 Základný kurz pou­ži­tia tele­sko­pic­kého obuška

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dĺžka kurzu: 4 -5hod.
Počet inštruk­to­rov: 2
Počet osôb: min: 8; max: 12
Cena kurzu: 50€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Obsah kurzu

 • Krátka pred­náška násled­kov kona­nia pri pou­žití pros­tried­kov na obranu, okol­nosti vylu­ču­júce trestnú zod­po­ved­nosť a pro­ti­práv­nosť činu nutná obrana, krajná núdza
 • Prvá pomoc
 • Obo­zná­me­nie sa s obuš­kom, puzdrami (nosičmi), tech­nické údaje a porov­na­nie jed­not­li­vých typov vzhľa­dom k nose­niu a prak­tic­kému pou­ží­va­niu, ulo­že­nie nosiča-obuška, údržba
 • Výber obuška a nosiča
 • Tase­nie tele­skopu: spô­soby tase­nia, prak­tické pou­ži­tie v rôz­nych situáciách
 • Základné údery — zacho­va­nie si bez­peč­nej zóny, bez­pečný a sta­bilný postoj pri obrane
 • Spô­soby odvra­ca­nia útoku — jed­no­ručná a oboj­ručná obsluha teleskopu
 • Úderové plo­chy a ciele úderov
 • Vyslo­bo­de­nie sa z úchopu útočníka
 • Priame údery na hornú a spodnú časť tela
 • Kom­bi­ná­cia úderov, udr­ža­nie bez­peč­nej vzdia­le­nosti od útočníka
 • Tak­tické postupy a zásady pri napad­nutí jed­ným a via­ce­rými útočníkmi
 • Po absol­vo­vaní kurzu obdrží účast­ník certifikát.
Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

 objednať Darčekovú poukážku 

Facebook Twitter Google+ Pinterest