Menu

P08-2 Kurz prežitia Level 2

 Registrovať
 
 obsadených  miest: 0
Kategória:
Kurzy prežitia
Dátum:
20. júl 2024 09:00
Miesto konania:
Sudopark Klokočov
Počet miest
25
Voľných miest
25
Telefón:
+421 908 798 888
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Stránky:
Počet osôb min.:
15
Počet osôb max.:
25
Dlžka kurzu:
24 hodín
Počet inštruktorov:
3 - 4
Cena:
160€

Obsah kurzu

 • V trvaní  24 hodín
 • Spo­číva v prak­tic­kej činnosti jed­not­liv­cov. Pre­no­co­va­nie vo voľ­nej prí­rode
 • Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
 • Orien­tá­cia v hor­skom pro­stredí : topografia
 • Zís­ka­nie pit­nej vody a jedla z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov v pries­tore ( lov, pasce )
 • Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spôsobmi
 • Príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni
 • Zís­ka­va­nie a výroba nástro­jov, ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane
 • Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi
 • Impro­vi­zo­vané horo­le­zecké tech­niky, viazanie uzlov
 • Zdra­vo­veda: postupy prvej pomoci, mož­nosti  rizík v horú­com a chlad­nom pro­stredí, lie­čivé rastliny
 • Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi
 • Ako pou­žiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech
 • Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku