Kurz prežitia

Pred­náška o základ­ných tech­ni­kách pre­ži­tia v krí­zo­vých situáciach
Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
Zís­ka­nie pit­nej vody z dostup­ných zdro­jov v prí­rode, fil­trá­cia a úprava vody


Zís­ka­va­nie potravy z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov ( lov, pasce, zber )
Topo­gra­fia, orien­tá­cia v prírode
Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spô­sobmi, typy ohňov na rôzne použitie
Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát

Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy

Realizujeme outdorové firemné akcie pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť prežiť v krízových situáciách. Pre tých čo sa chcú naučiť viac máme Panters Tactical Defense Academy - výcvikový program, kde Vás čakajú inštruktori ex-príslušníci špeciálnych síl.

O nás...

Dano
CEO
Dano
inštruktor
Martin
inštruktor
Mário
inštruktor
Eugen
inštruktor
tel: +421 908 798 888

Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o.,
Komen­ského 7
010 01 Žilina, Slovensko